YSM-upphandlingen: Humanus begär inte prövningstillstånd i kammarrätten

Dags för upphandlande myndigheter att ta ansvar

Arbetsförmedlingens, Afs upphandling av Yrkes- och studieförberedande moduler för nyanlända, YSM, under förra året har väckt uppmärksamhet. Det har skrivits såväl tidningsartiklar som blogginlägg. Humanus begärde överprövning av tilldelningen. Vår begäran om överprövning gällde bl.a. att Af accepterat förklaringarna till för låga anbudspris. Förvaltningsrättens dom föll häromveckan och vi förlorade vilket vi accepterar.

Förra året kom en skärpning i LOU (Lagen om offentlig upphandling) som innebär att det är obligatoriskt att från upphandlande myndighet ifrågasätta misstänkt låga anbud och förkasta dem om förklaringen inte är tillfredställande. Humanus ville ha frågan prövad då vi ansåg (och fortfarande anser) att Af agerade felaktigt genom att acceptera de vinnande anbudsgivarnas förklaring. Vi ansåg att det var uppenbart att Af inte hade en egen tillförlitlig kalkyl som angav den nedre prisgränsen för att upprätthålla ens en grundläggande leveranskvalitet. Förvaltningsrätten konstaterade i sina domskäl att den upphandlande myndigheten har långtgående rätt att göra bedömning av lägstapris, att det är tillåtet att gå med förlust (t.ex. för att vinna marknadsandelar) samt att bevisbördan åligger målsägande. Inget av detta ifrågasätter vi. Däremot beklagar vi att förvaltningsrätten i sitt domslut valde att inte beröra kärnan i våra yttrande; att exempelvis Hermods och Eductus (Academediakoncernen) i sina förklaringar till det låga priset angav att de hade koncernfördelar och lägre medellöner än de flesta i branschen. De hävdade inte att de kalkylerat med förlust. Att lyckas anställa personal i bristyrke, behöriga lärare med lång erfarenhet (som de, liksom oss andra, fått kvalitetspoäng för) till rejält lägre löner än andra arbetsgivare torde vara svårt. Af borde förkastat förklaringarna och därmed anbuden. Anledningen till att vi accepterar domslutet från Förvaltningsrätten och inte överklagar är insikten om att en rättsinstans inte kan avgöra var en prisgräns ligger. Det åligger den upphandlande myndigheten, i detta fall Af.

Generellt ser vi en trend där upphandlingar inom arbetsmarknadstjänster och kommunal vuxenutbildning alltmer övergår till ren priskonkurrens ofta i kombination med orimliga krav. Konsekvenserna kan bli att kvaliteten blir lidande och/eller att leverantörer inte kan uppfylla alla avtalsvillkor utan rejäla minus i resultatrapporterna. Ett aktuellt exempel på en dålig upphandling är Sfi – undervisningen i Malmö som i praktiken innebar att de vinnande leverantörerna inte kunnat genomföra tjänsten enligt avtalsvillkoren. Den hårda konkurrenssituationen har också lett till att priserna pressas nedåt kontinuerligt utan att någon lyft frågan var smärtgränsen går. Fokus i den efterföljande debatten läggs oftast på ”oseriösa” leverantörer medan upphandlande myndighet kommer lindrigare undan. Det är trots allt den som upphandlar som anger villkoren, gör bedömningen av vilket anbud som ska antas och har ansvar för skattebetalarnas medel. Den absoluta majoriteten av leverantörer har ett starkt fokus på sin verksamhet och motiveras av sitt arbete med deltagare och att spela en aktiv roll i människors utveckling. Att vi drivs i huvudsak av vinstintresse som ibland görs gällande är inte korrekt. Samtidigt vill och kan vi inte gå med förlust – vem skulle täcka underskottet?

Arbetsförmedlingen har, under upphandlingschef Martin Kruse, övergett en modell som syftade till att genomföra upphandlingar som skulle generera tjänster med hög kvalitet till förmån för att genomföra upphandlingar som inte kan överprövas, eller där möjligheten att vinna en överprövning är minimal, och som i praktiken innebär att lägst pris vinner. Konsekvensen blir att kvaliteten i tjänsterna minskar och att de riskerar att genomföras utan att avtalsvillkoren uppfylls. I aktuellt fall med YSM kommer så att ske såvida inte vinnande anbudsgivare kalkylerat med förlust.

Vi vill hålla liv i debatten kring offentlig upphandling och bidra till att utvecklingen ska gå mot kvalitetsinriktade upphandlingar som står på en affärsmässig grund. Med det menar vi att resultatet av varje upphandling ska ge mesta möjliga för skattebetalarnas pengar och samtidigt ge leverantören möjlighet att leverera minst den målsatta kvaliteten.

Lund 18-04-02

Margaretha Pettersson
VD

Du gillar kanske också...