fbpx

Vuxenutbildning

sfi-bildHumanus erbjuder mervärden

Humanus har utbildat fler än 30 000 personer i svenska!

Vi arbetar med kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska får lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Utbildningen ger språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen syftar också till att ge vuxna utrikes födda som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter.

En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet får läs- och skrivundervisning. Utbildningen riktar sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och studiemål.

Utbildningen planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningen kan, med utgångspunkt från individens behov, kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning.

Personalutbildning

Vår långa erfarenhet av att utbilda inom exempelvis Sfi – svenska för invandrare har vi också tagit med oss till företagsutbildningar. Exempelvis kan en utbildningsinsats omfatta test och muntlig konversation på svenska för en personalgrupp med brister i det svenska språket.

Målet med insatsen kan vara att utvärdera varje medarbetares kunskaper i det svenska språket och identifiera varje individs mer långsiktiga behov av kompetensutveckling.

Syftet med kompetensutvecklingen kan exempelvis vara att öka tryggheten och säkerställa att de aktuella medarbetarna tar till sig företagets information samt att de i högre utsträckning ska kunna kommunicera med övriga kollegor på företaget.