fbpx

Referensuppdrag

flerapersonerHumanus har under åren byggt upp en reell kompetens och erfarenhet inom flera områden – alla arbetslivsinriktade. Vi arbetar långsiktigt och seriöst med en personalpolicy där vi prioriterar tillsvidareanställningar för att kunna satsa på, och behålla, vår personal som är vårt viktigaste kompetenskapital. Den arbetslivsnära metodik vi använder, med aktiva nätverk, är en framgångsfaktor för oss.

Vi arbetar med följande områden:

 • Utbildning – vuxenutbildning, yrkeshögskola, sfi/sfa och arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Omställning
 • Matchning och jobbcoachning
 • Övriga arbetsmarknadsåtgärder t.ex. för personer med långvarigt försörjningsstöd

Några av våra avslutade uppdrag:

Arbetsförmedlingen

Moduler i svenska för analfabeter och personer med behov av språkstöd i svenska

i Karlshamn, Karlskrona, Lund, Malmö, Trelleborg och Ystad.

Syftet med upphandlingen var att ge en generell tillgänglighet för analfabeter och arbetssökande som är språksvaga i svenska. Målet med utbildningen var att dels göra Arbetsförmedlingens utbildningar tillgängliga dels ge möjlighet till arbetsplacering för personer som behöver extra stöd i svenska. I utbildningen ingick att ge deltagaren kunskap om den svenska arbetsmarknaden och vi erbjöd språkpraktik på en rad olika företag. Ungefär 2400 deltagare genomgick utbildningen 2011-2014.

Rehabiliteringstjänster 2011

i Göteborg, Mariestad, Mölndal och Skövde 2012-2013. Tjänsten omfattade följande aktiviteter och insatser:

Introduktion, Aktiverande och motiverande insatser, Bearbetande/terapeutiska insatser, Fysisk träning och ergonomi för personer med begränsningar i rörelseapparaten, Arbetsplatsförlagda insatser; rehabiliteringsplatser hos företag och föreningar, arbetsprövning/praktik med coachande stöd, Dataträning, Friskvårdsaktiviteter. Många av våra deltagare genomförde arbetsprövning och många gick vidare till arbete.

 

Grundläggande datautbildning

2010-2013 genomgick ca. 350 deltagare Grundläggande datautbildning i Karlshamn och Trelleborg. Efter genomförd utbildning  hade deltagaren grundläggande datakunskaper tillräckligt för att kunna ta ECDL körkort. Arbetsmarknadsinformation var integrerad i utbildningen.

 

Jobbcoachning i ett valfrihetssystem

genomförde vi 2012-2013 på ett flertal orter. Målet var att jobbcoachningen skulle bidra till att öka deltagarens möjligheter att komma till egen försörjning genom att matcha deltagarens kompetens och personliga förutsättningar mot arbetsmarknadens efterfrågan.

Jobbcoachningen omfattade följande delar:

 • Matchning
 • Aktivt arbetssökande
 • Jobbsökarfärdigheter

Arbetsförmedlingen införde under tjänsten ett ratingsystem som innebar att leverantörerna gavs betyg efter resultat. Vi fick mycket goda betyg!

 

Ord och Matteverkstaden

pågick Trelleborg 2011-2013. Utbildningen innehöll Svenska, Svenska som andraspråk och matematik på grundskole- och gymnasienivå. Utbildningen vände sig till arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen med generella och specifika inlärningssvårigheter samt personer med bristfälliga kunskaper i svenska språket.

 

Sociala medier som arbetsverktyg

genomfördes i Karlshamn september 2011-2012. Utbildningen var en påbyggnadsutbildning för personer som har en eftergymnasial utbildning inom något av områdena media och kommunikation, personal, marknadsföring/sälj eller liknande och som ville höja sin kompetens inom området sociala medier utifrån ett verksamhetsperspektiv.


Migrationsverket

Vi har genomfört en rad olika uppdrag för Migrationsverket under perioden 2000-2012.

Exempelvis hade vi under åren 2006-2009 förtroendet att på uppdrag från Migrationsverket bedriva svenskundervisning för asylsökande enligt Sfi-kursplan. Uppdraget omfattade 25 orter över stora delar av landet. Under uppdraget anordnades ett flertal kurser för analfabeter och deltagare med kort skolbakgrund. Många av dessa elever lyckades avancera till högre kurser och en del klarade även kurs D under tiden hos Humanus. Samtidigt anordnades flera intensivkurser i studieväg 2 och 3 med mycket goda resultat i andel elever med avklarade nationella prov. Utveckling av undervisningsmetoder med fokus på suggestopedi och funktionell alfabetisering och studiematerial för analfabeter samt att ordna anpassad SFI-undervisning för dövstumma elever på två orter var andra erfarenheter under denna period.  Under hela uppdraget passerade ungefär 12000 elever vår verksamhet. Mer än hälften av dem var analfabeter eller hade mycket kort skolbakgrund.

2009-2012 bedrevs svenskundervisningen för asylsökande (Sfa) enligt det nya direktivet ”jobblinje”. Vår utbildning fanns på 18 orter med ca. 1000 elever. Utbildningen var förberedande för en senare Sfi-undervisning och omfattade tre kurser.

 

PrISA

2009 – 2010 deltog Humanus i ett meritportföljsprojekt för asylsökande i Norrköping. Projektet PrISA – Process, Individ, Samverkan och Arbetslinje – startades av Migrationsverket i samarbete med Arbetsförmedlingen och Östergötlands kommuner. Under den period som Humanus medverkade i projektet arbetade vi med ungefär 300 deltagare.


Kommuner

Borås Kommun

För nyanlända somalier genomförde vi förberedande samhällsinformationskurs och föräldrakurs. Kurserna gavs på somaliska under 2010-2011.

 

Lunds Kommun

För ca 340 elever per år genomförde vi under 2000-2004 kommunens Sfi – utbildning. Uppdraget innehöll undervisning i Sfi med behöriga lärare enligt gällande kursplan.

2009 fick vi förtroendet att bedriva Sfi för masterstudenter för ca 280 universitetsstuderande. Det var en tio veckors intensivutbildning. Eftersom våra elever studerade på universitetet i Lund samtidigt så var det avgörande för oss att ha en väldigt flexibel studieplan för att kunna motivera våra elever.

 

Trelleborgs kommun

Under 2013 genomförde vi arbetsmarknadstjänsten Insatser för personer med långvarigt försörjningsstöd. Målet med aktiviteten vara att deltagaren skulle komma närmare en egen försörjning via arbete eller studier. Vi genomförde vårt program för aktivt arbetssökande Min väg till arbete och genom insatsen utökades deltagarnas nätverk gentemot arbetsgivare i Öresundsregionen.

Under 2013-2014 har vi genomfört vi utbildningen Utbildning i försäljning och service. Utbildningen syftade till att deltagaren skulle kunna tillmötesgå branschens kompetenskrav vid anställning. Utbildningens fokus låg på kundbemötande i olika inom servicesektorn förekommande sammanhang, till exempel försäljning och värdskap.

 

Varbergs Kommun

Humanus fick förtroende av Varbergs kommun att 2010-2014 genomföra kommunen Sfi – utbildning. Uppdraget innehöll undervisning i Sfi med behöriga lärare enligt gällande kursplan, grundkurs i datoranvändning samt anskaffning av arbetsplatsbelagd språkpraktik.

I den kvalitetsredovisning som Skolverket gjorde 2012 för den Sfi som Humanus bedrivit på uppdrag av Varbergs kommun visar siffrorna att i kurs B uppnådde 96,2% av våra elever målen på de nationella proven jämfört med riket i stort där 72,6 % nådde målen. I kurs C uppnådde 80,2% av våra elever målen i de nationella proven jämfört med 65,5% i riket.


Kriminalvården

Humanus genomförde Klientutbildning för ett stort antal intagna på kriminalvårdanstalterna i Fosie, Karlskrona, Malmö Norr, Rostorp, Tygelsjö samt på Häktet i Malmö under åren 2001-2006. Vi utbildade i kärnämnena svenska, engelska, matematik och ADB på grundskole- och gymnasienivå och i Sfi. Humanus kunde också erbjuda eleverna möjligheter att erhålla betyg, vilket flera gjorde.


Trygghetsstiftelsen

I Skaraborg har vi 2011-2012 med gott resultat genomfört omställningsuppdrag för personer som blivit varslade eller uppsagda.


Yrkeshögskola

Yrkeshögskoletbildningen Kvalificerad Säljare av tjänster och varor startade i Trelleborg under september 2011. Den senaste studerandegruppen examinerades i december 2013.

Utbildningen som omfattade 300 Yh-poäng innehöll;

 • LIA (Lärande i arbete)
 • Branschkunskap
 • Strategisk och taktisk marknadsföring
 • Säljplanering, personlig och praktisk försäljning
 • Företagsekonomi
 • Affärsjuridik
 • Offentlig upphandling
 • Att arbeta med nyckelkunder
 • Projektledning och affärsmannaskap

Till vår stora glädje gick våra studenter vidare till jobb. De flesta arbetar i dag som företagssäljare och en del även inom projektledning och marknadsföring.